Yritys


Yritys on taloudellinen yksikkö, joka tuottaa tavaroita ja/tai palveluja markkinoilla myytäväksi. Yritys voi olla yhden tai useamman henkilön yhdessä harjoittamaa toimintaa, jota kutsutaan yrittäjyydeksi, tai se voi olla oikeudellinen yksikkö, kuten osakeyhtiö, osuuskunta tai säätiö. Yritys voi olla myös osa konsernia, joka on usean yrityksen muodostama kokonaisuus.

 

Yrityksen tarkoituksena on tavallisesti tuottaa voittoa omistajilleen, mutta se voi myös edistää muita arvoja, kuten yhteiskunnallista hyötyä, ympäristönsuojelua tai työntekijöiden hyvinvointia. Yrityksen toimintaan liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä, jotka riippuvat yrityksen toimialasta, koosta, kilpailutilanteesta, markkinatilanteesta ja rahoituksesta.

 

Yrityksen perustaminen ja lopettaminen

Yrityksen perustaminen tarkoittaa yritystoiminnan aloittamista. Yrityksen perustamiseen liittyy useita vaiheita, kuten liikeidean kehittäminen, liiketoimintasuunnitelman laatiminen, yritysmuodon valinta, yrityksen nimen rekisteröinti, yrityksen ilmoittaminen verottajalle ja muille viranomaisille, rahoituksen hankkiminen ja markkinoinnin aloittaminen. Yrityksen perustamiseen voi saada apua ja tukea esimerkiksi yritysneuvojilta, start-up-keskuksilta, yrittäjäjärjestöiltä ja rahoittajilta.

 

Yrityksen lopettaminen tarkoittaa yritystoiminnan päättymistä. Yrityksen lopettamiseen voi olla useita syitä, kuten yrityksen kannattamattomuus, omistajan eläköityminen, yrityksen myynti tai fuusio, tai yrityksen konkurssi. Yrityksen lopettamiseen liittyy useita velvoitteita, kuten yrityksen selvittäminen, velkojen maksaminen, omaisuuden myyminen, tilinpäätöksen tekeminen, verotuksen päättäminen ja yrityksen poistaminen rekistereistä.

 

Yrityksen toiminta ja kehittäminen

Yrityksen toiminta tarkoittaa yrityksen tuotteiden tai palveluiden tuottamista ja myymistä. Yrityksen toimintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten yrityksen strategia, organisaatio, johtaminen, henkilöstö, tuotanto, markkinointi, myynti, asiakaspalvelu, laatu, innovaatiot, taloushallinto, kirjanpito, verotus ja lainsäädäntö. Yrityksen toiminnan tavoitteena on yleensä asiakastyytyväisyyden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen.

 

Yrityksen kehittäminen tarkoittaa yrityksen toiminnan parantamista ja uudistamista. Yrityksen kehittämiseen liittyy useita mahdollisuuksia, kuten yrityksen laajentaminen, uusien tuotteiden tai palveluiden kehittäminen, uusien markkinoiden avaaminen, uusien teknologioiden hyödyntäminen, yrityksen yhteistyön lisääminen, yrityksen vastuullisuuden korostaminen ja yrityksen imagon vahvistaminen. Yrityksen kehittämiseen voi saada apua ja tukea esimerkiksi konsulteilta, tutkimuslaitoksilta, kehittämisorganisaatioilta ja rahoittajilta.

 

Yrityksen rahoitus ja talous

Yrityksen rahoitus tarkoittaa yrityksen toiminnan rahoittamista. Yrityksen rahoitus koostuu omasta pääomasta ja vieraasta pääomasta. Oma pääoma on yrityksen omistajien sijoittamaa rahaa, joka ei ole velkaa yritykselle. Vieras pääoma on yrityksen lainaamaa rahaa, joka on maksettava takaisin korkoineen. Yrityksen rahoitus voi olla joko pitkäaikaista tai lyhytaikaista. Pitkäaikainen rahoitus on tarkoitettu yrityksen investointeihin, kun taas lyhytaikainen rahoitus on tarkoitettu yrityksen käyttöpääomaan.

 

Yrityksen talous tarkoittaa yrityksen taloudellista tilannetta ja tulosta. Yrityksen taloutta seurataan ja arvioidaan erilaisten talouslukujen avulla, kuten liikevaihto, liikevoitto, tulos, kate, kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius ja tuottavuus. Yrityksen taloutta raportoidaan ja tilintarkastetaan erilaisten asiakirjojen avulla, kuten tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, tilinpäätös ja verotus. Yrityksen talouden hallintaan ja suunnitteluun kuuluu esimerkiksi budjetointi, kustannuslaskenta, hinnoittelu, investointilaskelmat ja rahoitussuunnitelmat.

 

Yrityksen merkitys ja vastuu

Yritys on merkittävä yhteiskunnallinen toimija, joka vaikuttaa monin tavoin ympäristöönsä. Yritys luo työpaikkoja, maksaa veroja, tuottaa hyvinvointia, edistää talouskasvua, osallistuu kansainväliseen kauppaan, tukee kulttuuria ja urheilua, ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yritys on myös vastuussa toimintansa seurauksista, kuten ympäristövaikutuksista, eettisistä kysymyksistä, työntekijöiden oikeuksista, kuluttajien turvallisuudesta, kilpailun reiluudesta ja yhteiskunnan hyvinvoinnista. Yrityksen vastuuta kutsutaan usein yritysvastuuksi, joka voi olla joko lakisääteistä, sopimusperusteista tai vapaaehtoista.

 

Yritys on siis taloudellisen toiminnan yksikkö, joka tuottaa tavaroita ja/tai palveluja markkinoilla myytäväksi. Yritys voi olla yhden tai useamman henkilön yhdessä harjoittamaa toimintaa, tai se voi olla oikeudellinen yksikkö, kuten osakeyhtiö, osuuskunta tai säätiö. Yritys voi olla myös osa konsernia, joka on usean yrityksen muodostama kokonaisuus. Yrityksen tarkoituksena on tavallisesti tuottaa voittoa omistajilleen, mutta se voi myös edistää muita arvoja, kuten yhteiskunnallista hyötyä, ympäristönsuojelua tai työntekijöiden hyvinvointia. Yrityksen toimintaan liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä.